Shalom en welkom
Shalom en welkom


SHEKINAH GLORY

 

 

SHEKINAH
De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
De Shekinah Heerlijkheid is een
theologische term uit de Hebreeuwse
woorden genomen SHAKEN en
MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
 betekent of “tabernakel”. 
Het betekent: 

DE GLORIERIJKE

AANWEZIGHEID VAN GOD

 

   


Categorieën
De Here zegene u
DE HERE ZEGENE U
    
      
 
     De HERE zegene u en behoede u; 
     de HERE doe zijn aangezicht over
     u lichten en zij u genadig;  
     de HERE verheffe zijn aangezicht
     over u en geve u vrede. 
  
      
 
     Johannes 3:16

     Want alzo lief heeft God de
     wereld gehad, dat Hij Zijn
     eniggeboren Zoon gegeven heeft,
     opdat een ieder
     die in Hem gelooft, niet verloren
     ga, maar het eeuwige leven hebbe.
 
      
 
     Amen, de lof en de heerlijkheid,
     en de wijsheid en de dankzegging,
     en de eer en de macht en de sterkte
     zij onze God tot in alle
     eeuwigheden! Amen.
  
     Openbaringen 7:12
  
      
 
     Kom niet dichterbij:
     doe uw schoenen van uw voeten,
     want de plaats, waarop gij staat,
     is heilige grond.
  
     Ex. 3:5 
  
      
 
 
     De Geest des Heren is op Mij,
     daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft,
     om aan armen het evangelie te
     brengen; en Hij heeft Mij gezonden
     om aan gevangenen loslating te
     verkondigen en aan blinden het
     gezicht, om verbrokenen heen te
     zenden in vrijheid, om te
     verkondigen het aangename jaar
     des Heren.
 
     Lucas 4:18
  
      
 
     Indien gij door de naam van
     Christus smaadt lijdt, zijt gij zalig,
     daar de Geest der heerlijkheid
     en de Geest Gods op u rust.
  
     1 Petrus 4:14
 
      
  
     En op hem zal de Geest des HEREN
     rusten, de Geest van wijsheid en
     verstand, de Geest van raad en
     sterkte, de Geest van kennis en
     vreze des HEREN.
  
     Jes. 11:2-4
  
  
 
      
 
     Johannes en zeide tot allen:
     Ik doop u met water,
     doch Hij komt, die sterker is dan
     ik, wiens schoenriem ik niet
     waardig ben los te maken; die zal
     u dopen met de heilige Geest en
     met vuur.
  
     Luc.3 :16
  
      
 
 
     Gij echter zijt een uitverkoren
     geslacht, een Koninkrijk priester-
     schap een heilige natie een volk
     Gode ten eigendom, om de grote
     daden te verkondigen.
  
     1 Petrus 2:9
  
  
      
 
 
     Ik kom in uw heiligdom binnen
     ’t voorhangsel ga ik voorbij
     ‘k breng U mijn offer, een zoete
     geur, vrucht van wat U deed in mij.
     Mijn mond brengt een offer van
     lof Heer.
     ’t Gaat nu alleen om uw eer.
     ’t Reukwerk van mijn lofgezang
     stijgt op in uw woning.
     Ik kniel voor de troon van mijn
     Koning.
     Samen met mijn stem hef ik ook
     mijn handen op tot U,
     't Loflied komt diep uit mijn hart.
     Lofprijs, aanbidding, glorie en
     kracht komen U toe,
     God van ’t heelal voor eeuwig.
     Lofprijs, aanbidding, glorie en
     kracht komen U toe,
     God van het heelal.
  
     Opwekking 192
  
  
    @Art. Mary Stephen

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Artikelen
Laatste artikelen

 

 
 
 
Then the glory of the LORD rose from above the cherubim
and moved to the threshold of the temple. The cloud filled the temple,
and the court was full of the radiance of the glory of the LORD. ~Ezekiel 10:4
Lees meer...   (62 reacties)

De ontwikkeling van een ongeboren Baby
DE 7 FEESTEN VAN DE HEER

Zola Levitt ontdekte een verbazingwekkende samenhang tussen de Zeven Feesten van de Heer en de zwangerschapsperiode van een mensenkind, van de conceptie tot aan de geboorte. Bij de voorbereiding voor het schrijven van een boek voor nieuwe ouders,contacteerde Zola een gynaecoloog voor hulp om de zwangerschapsperiode te begrijpen.

Tijdens die sessie toonde de gynaecoloog hem een serie foto’s, wees de eerste aan( een eitje en een spermacel )en zei, "Op de veertiende dag van de eerst maand verschijnt het eitje “ Deze verklaring raakte een snaar in zijn Joodse geest, want dat was de datum van Pesach. Hij herinnerde zich het geroosterde ei op de familietafel bij elke Seder. Nu, voor de eerste keer, wist hij wat het betekende! Omdat hij de gynaecoloog niet van zijn onderwerp wilde afleiden, zei hij niets, maar bleef luisteren

Dan vervolgde de gynaecoloog: "Het eitje moet binnen de 24 uur bevrucht zijn of het sterft af."
Dit herinnerde Zola aan het Feest van Ongezuurde Broden en het zaad of graan dat "in de grond viel en stierf "opdat het oogst zou kunnen voortbrengen, de eerstelingen waarvan aan God werd aangeboden

Daarna zei de gynaecoloog" binnen twee tot zes dagen, zal het bevruchtte eitje zich aan de baarmoederwand vasthechten en begint het te groeien.." En ongetwijfeld dacht de Joodse evangelist , "Het Feest van de Eerstelingen wordt gevierd ergens tussen twee en zes dagen na Pesach !”

Vervolgens werd hem een foto getoond van een embryo met armpjes, handjes, vingertjes, beentjes, voetjes, teentjes, een hoofdje, oogjes ect. De ondertitel zei, "Vijftig dagen." De gynaecoloog ging verder, "rond de vijftigste dag, neemt het embryo de vorm van een mens aan. Tot dan weten we niet of we een eendje of een kikkervisje hebben." Zola dacht, "Dat is Pinksteren!"

De volgende foto toonde het embryo aan zeven maanden. De gynaecoloog zei, "Op de eerste dag van de zevende maand, is het gehoor van de baby ontwikkeld. Voor het eerst kan het horen en geluiden buiten de baarmoeder onderscheiden." Zola wist, dat is de datum van het Feest der Trompetten..

De gynaecoloog ging verder, "Op de tiende dag van de zevende maand, veranderd het hemoglobine in het bloed van de moeder en voorziet de baby in eigen behoefte." Zola dacht , "Dat is de Dag van Verzoening , wanneer het bloed in het Allerheiligste gebracht werd.!"

Vervolgens zei de gynaecoloog: "Op de vijftiende dag van de zevende maand, zijn de longen volledig ontwikkeld. Zou de baby voor die tijd geboren zijn, had hij heel moeilijk kunnen ademen.." En Zola dacht, "Dat is het Feest van Tabernakels, een tijd om het huis van de Shekinah glorie of de Geest van God. te vieren, " In het Vernieuwde Verbond wordt de term pneuma, normaal vertaald als "adem," toegepast op de "Heilige Geest."

De geboorte vind plaats op de tiende dag van de negende maand. Acht dagen na de geboorte , wordt in Joodse gezinnen een zoon besneden. Zola merkte op dat de acht dagen van Hannuah precies op schema worden gevierd, negen maanden en 10 dagen na Pesach.

Geen mens zou de zwangerschapsperiode 3.500 jaar geleden begrepen hebben . De instelling van de Zeven Feesten van de Heer was door de Heer zelf aan Mozes gegeven.Zijn samenhang met de menselijke zwangerschapsperiode is niet alleen opmerkelijk , het bewijst "Intelligent Ontwerp." Het bewijst dat er een Goddelijke Schepper is die de zaken van mensen leidt.

By J. R. Church
Ned.vert.S.Van Goethem


Reacties

“De heerlijkheid der zon is een andere dan de heerlijkheid der maan, weer anders is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn.” 1 kor 15 : 41

Niet alleen onze lichamen zijn verschillend van elkaar maar er zal ook een verschil van niveau zijn in heerlijkheid. Een ieder zal in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de bovenstaande tekst. Onze Heerlijkheid die we nu reeds bezitten in ons leven is nog niet zichtbaar maar die zal gezien worden in ons wanneer we voor Christus komen te staan. Dan zullen we werkelijk zien wie we zijn. Wij zullen dan een ieder zien zoals hij of zij is in zijn eigen glans en heerlijkheid en een ieder zal zijn eigen heerlijkheid stralen de ene als de zon en de andere als de maan en de andere als schitterende sterren.
Onze opstandingslichaam zal de zelfde kenmerken dragen van ons aardse leven, dat was ook zo bij Jezus in Zijn opstandingslichaam daar waren de littekenen van Zijn kruisiging zichtbaar die Hij droeg en zo zal dat dan ook bij ons zijn.
Van ons oude lichaam zal in de opstanding niets meer overblijven we zullen een hemels lichaam krijgen en daar zal onderscheid zijn tussen de mensen in heerlijkheid. Dus wat je hier bent op aarde en hoe je Hem gediend hebt, zul je daar worden. Zo Jezus, toen Hij hier op aarde wandelde de afstraling van de Vader was en een afdruk was van Zijn wezen, laten wij dat van Hem zijn, Jezus onze Heer, zodat een ieder die ons ziet, Jezus Heerlijkheid ziet weerspiegelen in ons, niet ik maar Christus in mij.
Reacties (1)ROSH HASHANA---YOM TERUAH---YOM KIPPUR---SUKKOTH

Dit zijn de herfstfeesten door God gegeven en we kunnen er alles over lezen in de bijbel. Komend weekend is het weer zover.
Het verbond van God met de mens is als een huwelijks verbond. Jezus Christus is de bruidegom en de gelovigen zijn samen de bruid.
Israel in eerste instantie als bruid gekozen, en door de dood van Jezus mochten ook de gelovigen uit de heidenen worden toegevoegd.

Deze feesten waren toen belangrijk, maar ook nu nog, want we zien in de feesten God's hele plan met de wereld ontvouwen.

Maar nu eerst de bruiloft.

EEN JOODSE BRUILOFT

Het beeld van een huwelijk zien we al bij adam en eva, de 2 werden EEN.
Dit was een voorafschaduwing, God maakte eva uit adam‘s zij, terwijl hij sliep.
De slapende adam is een beeld van Jezus sterven, en uit Zijn dood en opstanding zou een lichaam van gelovigen ontstaan.
Adam is een type van de Messias, Jezus de laatste Adam (1Kor.15:45-47) zijnde zou een vervulling zijn van die belofte.
Jezus werd in Zijn zij gestoken en er kwam water en bloed uit, teken van wedergeboorte. (Johannes 19:34)
Door in Hem te geloven word je deel van die bruid. Word je EEN met Hem.
In het oude testament staan de regels en gewoontes voor die bruiloft beschreven.

Deze gewoontes en eisen gaf God aan Zijn volk om te spreken van de komende bruiloft van de Messias en Zijn volk in de eindtijd .

Een huwelijksverbond bestond uit rechten en plichten.
Toen God de 10 geboden gaf op de berg Sinai, zei het volk:
Alles wat Hij zegt zullen we doen, en dan zal God  een echtgenoot voor hen zijn en voor hen zorgen.
Het huwelijk en het voorbereiden ervan zijn een aantal stappen.

1- HET KIEZEN VAN DE BRUID

De bruid werd gewoonlijk gekozen door de vader van de bruidegom, de vader zond dan een vertrouweling, de agent van de vader.
Om een bruid uit te zoeken (Genesis 24, Eliëzer werd er op uitgestuurd om een bruid voor Isaac te zoeken).
Net zoals de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde en rechtvaardigheid en mensen tot God leidt.
Zo zocht de agent van de vader een bruid en bracht die naar het huis van de bruidegom. (Johannes 15:16)

Als de bruid werd goedgekeurd verklaarde de bruidegom haar zijn liefde en zij beantwoordde dan die liefde. (Efeze 5:25)
In Genesis 24 gaf Rebekka toestemming voor het huwelijk met Isaac , nog voor ze hem had gezien.
Vandaag de dag zeggen gelovigen “ja” tegen Jezus zonder Hem werkelijk gezien te hebben. (Petrus 1:8)

2- DE BRUIDSPRIJS WERD OVEREENGEKOMEN

Net zoals in het OT een prijs werd betaald voor de bruid, betaalde Jezus een zeer hoge prijs voor Zijn bruid (het lichaam der gelovigen)
Hij betaalde met Zijn leven.
De gewoonte was dat zowel de bruid als de bruidegom uit de beker wijn dronken bij wijze van toestemming, na de onderhandelingen.
Jezus bad in de hof: ”Vader indien mogelijk laat deze beker aan Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil maar Uw wil geschiede.
Jezus wist dat Hij de beker moest drinken om toe te stemmen in de bruiloft. Ook wist Hij dat deze beker drinken gruwelijk zou zijn, maar uit liefde voor ons wilde Hij dit doen.
In feite zei Jezus hier, Vader U heeft Mijn bruid gekozen en de bruidsprijs bepaald ( Petrus1:18-19) en (Kor. 6:20).

3- DE VERLOVING

Dit is de eerste status van het huwelijk. Al wel rechtsgeldig maar nog niet werkelijk getrouwd. De bruid en bruidegom blijven bij hun ouders wonen gedurende deze “verloving”.
In tegenstelling tot de aan ons bekende verloving, was deze in het OT bindend. Wilde men uit elkaar dan zou men moeten scheiden.
God “verloofde” zich met Israel op de berg Sinai.
De gelovige in Jezus is “verloofd” door Jezus aan te nemen als Messias en Verlosser in je hart en je leven.

4- HET HUWELIJKSCONTRACT WORD GESCHREVEN

De ketuba of huwelijkscontract werd geschreven, daarin werd alles vastgelegd wat voor het huwelijk van belang was, rechten en plichten, en de huwelijksprijs die betaald moest worden.
De bruidegom beloofde hierin voor haar te zorgen, haar te eren, haar van kleding en eten te voorzien, en met haar samen te leven als man en vrouw. Dit contract voorzag in de rechten van de bruid en moest ondertekent worden voor t huwelijk zou plaats vinden.
De bijbel is het huwelijkscontract voor gelovigen. (kor.1:20)
Alles wat God hierin belooft aan de gelovigen in de Messias is rechtmatig aan en van ons.

5- DE BRUID GEEFT HAAR TOESTEMMING

In het OT zien we dat Israel zegt: Alles wat Hij zegt zullen we doen.
Dit is de toestemming, die ook de bruid zal moeten geven. (exodus 24:3)
Door in Hem te geloven zeggen de gelovigen nu ook …Ja ik wil. (Romeinen10: 8-10)

Wie in zijn hart gelooft en met de mond belijdt.
Dus als je bij de bruid wil horen zal je : Ja Ik wil moeten zeggen!

6- GESCHENKEN VOOR DE BRUID EN DE BEKER VAN HET VERBOND WORDEN GEDEELD TUSSEN BRUIDEGOM EN BRUID

De ceremonie van het verloofd zijn is compleet als de bruidegom iets van waarde geeft aan zijn bruid en als zij het accepteert.
Meestal is het een ring en als de ring aan de vinger van de bruid wordt geschoven is de verloving een feit.
Hierna werd de beker wijn gedronken. Ze dronken uit een beker. Dit wordt de beker van het verbond genoemd, eerst drinkt de bruidegom en dan de bruid. (Jeremia 31:31)
In Lukas 22:20 spreekt Jezus van dit nieuwe verbond.
In het Hebreeuws heet deze hele ceremonie kiddushin en betekent heiliging. De bruid is geheiligd in haar man.
De geschenken zijn een symbool van liefde en toewijding.
Toen Jezus terug ging naar de hemelen, gaf Hij Zijn discipelen geschenken, de gave van de Heilige Geest.
En o.a. rechtvaardigheid en eeuwig leven, genade en geloof, wijsheid , kennis en de gave van genezing.

7- DE BRUID WORDT GEREINIGD

Mikvah is het Hebreeuwse woord voor bad of lichaamswater , het is een ceremoniële reiniging. Het symboliseert een afscheiding van het oude leven.
In het geval van een huwelijk staat het voor het verlaten van je oude leven en het begin van leven met je man.
Het is als het ware een spirituele wedergeboorte.
De mikvah heeft de kracht om een persoon totaal te veranderen.
Voor de Thora werd gegeven reinigde God Zijn volk zelf (Ezechiël 16:8-9)(exodus 19:14-15)
Jezus zei tegen Nicodemus: Je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan worden(Johannes3:1-7)
Gelovigen in de Messias moeten ook worden gereinigd, in de naam van Jezus. (handelingen 19:4) En de Heilige Geest is de reiniger. (Lukas 3:16-Hand.1:5----11:15-16)

8-DE BRUIDEGOM GAAT EEN KAMER, WONING KLAARMAKEN VOOR ZIJN BRUID.

Na deze hele ceremonie, gaat de bruidegom naar het huis van zijn vader, om een kamer klaar te maken voor zijn bruid.

Voor dat hij gaat zegt hij tegen zijn bruid: “Ik ga naar mijn Vader’s huis om een kamer voor je te bereiden. Dan zal ik terugkomen om je te halen”

Ditzelfde zegt Jezus tegen Zijn discipelen (Johannes 14:1-3)
Voor Hij vertrok van de aarde en Zijn bediening hier.

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen voor u een plaats te bereiden.

En zo wanneer Ik heen gegaan zal zijn, en uw plaats bereidr hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

We zien dus het hele OT gebeuren rond het huwelijk verwijst naar de uiteindelijk vereniging van de Messias en Zijn bruid.
Prachtige voorafschaduwingen van het doel van God met de wereld.

Vertaald uit het Engels door @ Emje.

Reacties (1)
 

 
 
Deut, 10:20-21:

De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, die onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien hebben.
Ex. 20 :20. “ Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt” .

Ontzag (of de Vreze des Heren) betekent iemand waarderen of bewonderen, waar je eerbied en respect voor hebt, iemand die een zeer diepe indruk op je maakt, die machtig, vreselijk en ontzagwekkend is.
Dit is wat ontzag hebben voor God is, dit is een houding van eerbied en volledige toewijding aan Hem.
Het is meer dan alleen een gevoel of emotie, het is een houding een innerlijke hartsgesteldheid. Het diep beseffen en erkennen van de grootheid en almacht van God. Dat een diep respect en bewondering afdwingt. Dit is een God die we mogen vertrouwen en waar wij onszelf helemaal aan over mogen geven en wie we met heel ons hart mogen dienen.
Als je ontzag voor God hebt dan heb je ook respect voor Gods kinderen omdat in Gods kinderen Zijn Geest woont en zij geschapen zijn naar het beeld van God, als zijn gelijkenis.
Daarom moet een mens met eerbied behandeld worden wat past bij iemand die op God lijkt, die Hem vertegenwoordigt en Hem tot uitdrukking brengt.
We moeten daarom een houding hebben die terughoudend is om een ander mens te kwetsen of te beledigen en moet even diep zitten als onze vrees voor God om iets te doen wat een belediging voor Hem zou zijn. Een ander minachten is Zijn Schepper beledigen.
De Bijbel zegt in Spreuken 14 vers 31 : "Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt (lastert) zijn Schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert Hem”.
We erkennen wat kostbaar en dierbaar is voor God.
Om ontzag voor God te kunnen beleven zullen we onze verwaandheid moeten opgeven en we moeten afstand doen van onze zelfverzekerdheid opdat we verzekerd worden in Hem. Eigendunk verblindt ons om het licht van God werkelijk te kunnen zien. Ontzag voor God en nederigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, we erkennen wie we zelf zijn in Zijn licht en wie God is in Zijn geweldige grootheid. Ootmoedig naar God opzien en kijken naar wat Hij voor ons heeft gedaan door Zijn Zoon Jezus en door heel ons leven heen schept ontzag voor God en doet ons zien dat Hij hoog verheven is en ontzagwekkend is.
Ontzag voor God hebben maakt dat wij niet zondigen en er alles aan doen om Hem te behagen en te gehoorzamen. Ontzag voor God is dus de zonde en het kwaad haten en weten dat Hij de enige basis is om los te komen van onze gewoontezonden. God haat compromissen sluiten met de zonde.
Ontzag voor God beschermt ons leven waardoor het kwaad niet bij ons kan komen
Ontzag voor God heeft alles met gehoorzaamheid te maken, en wij weten niet altijd waarom God iets van ons vraagt, maar als wij ontzag hebben voor God zullen wij Hem met blijdschap gehoorzamen en doen wat Hij ons zegt, wat het ons ook kosten zal. Jezus zegt: "Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg.
Het ontzag en de liefde voor God die daar uit voortkomt, die we hebben met Hem wil dat we ons samenzijn niet verliezen en dat we er alles aan zullen doen om Hem te gehoorzamen en de weg te volgen die Hij ons aanwijst en waar we Hem in alles zullen dienen met heel ons hart, met alle liefde en met alles wat in ons is.
Om onze liefde voor God zuiver te houden en gezond te houden moet dat altijd gepaard gaan met respect. Ontzag voor elkaar zal de liefde beschermen. Als wij elkaar dienen in die liefde van God dan houden we van mensen en door dit diepe ontzag wat we voor God hebben hechten we meer waarde aan de reactie van God dan aan de reactie van mensen, en dat houdt onze liefde zuiver.
We moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Angst voor mensen is een groot obstakel om God te dienen, de mening van mensen maakt dan onze identiteit uit. Dit is beslist niet goed want we geven de mensen de plaats die alleen aan God toekomt. We gaan dan meer waarde hechten aan de waarde en mening van mensen dan aan de reactie van God. Zo zien we vrees voor mensen spant een strik.
God verlangt naar vriendschap, naar mensen die ontzag voor Hem hebben, en zegt dat Hij hen vertrouwd maakt met Zijn verbond. Ontzag is daarom de bron van alle wijsheid.
Laat het ontzag voor God en Zijn heiligheid onze lust en ons leven zijn en laten we gevoelig zijn voor de wil van God.
Ook Jezus zijn gehoorzaamheid was een weg van lijden maar ook een sleutel waardoor Zijn gebeden en smekingen verhoord werden.
We willen ontzag hebben voor Gods Heiligheid, de engelen rondom Gods troon zeggen “ Heilig, Heilig, Heilig is de HERE God almachtig, deze engelen worden ook overweldigd door een diep ontzag voor Gods karakter en zij prijzen en aanbidden Hem met diep ontzag wat een uitdrukking is van grote liefde en totale afhankelijkheid van God.
Wij zijn van ons zelf niet heilig, en als we denken dat wij uit ons zelf heilig zijn, zijn we schijnheilig, want Heiligheid is een gave , een geschenk van God dat door de Heilige Geest in onze ziel wordt geproduceerd, Hij wil ons laten delen in dingen die voor Hem dierbaar en kostbaar zijn.
Zo is het begin voor alle wijsheid het ontzag voor God hebben. Door naar de dingen te kijken vanuit Gods oogpunt en vanuit zijn betrokkenheid en liefde, gaan we de wereld pas echt begrijpen. God weet de oorsprong van alle dingen en het doel van alle dingen, en levenswijsheid zonder God maakt ons juist tot onwetende dwaze mensen. Het gemis van ontzag zal de grootste hindernis zijn op een weg naar ware echte wijsheid en een verlicht verstand.
Zo begint echte wijsheid met diep ontzag voor God hebben, en een echte oprechte relatie met Hem.

 

 


Lees meer...   (5 reacties)
 
 
 
 

De Eerstelingen zijn maagdelijk en hebben een rein hart voor de Heer.
Eerstelingen schieten als eerste op en zijn eerder rijp dan anderen.

Zij staan in Christus op, als eersten,
net zoals deze sneeuwklokjes.
Met een stem als een bazuin roept Hij allen uit
.. om uit de dood weer op te staan ..
Ze zijn "geroepen tot het verkrijgen
van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus" ..

AMEN ...

 

Lees meer...   (2 reacties)
 

Dans met mij, mijn Geliefde …

dans met mij …

dans met mij mijn Zielsbeminde …

en trek mij dicht achter U aan,

ik kom in heilig diep ontzag

Uw schoonheid is boven diamanten

Aanbiddend voor uw aangezicht

en roep … "kom  mijn Geliefde",

kom ...  en dans met mij …

en trek mij in Uw Hof

in uw gesloten tuin ..

Kom mijn Geliefde ..  en neem mij in Uw armen

neem mijn hand en kijk mij aan

kijk mij recht in de ogen

trek mij dicht tegen u aan

Mijn Geliefde is van mij

en mijn begeerte gaat naar Hem uit.

dans met mij over de velden

dans met mij …

en laat mij nooit meer gaan

Uw liefde is zo kostbaar

ik drink en wordt er dronken van

mijn lippen willen de Schone kussen

dans met mij, mijn Geliefde

ik laat U nooit meer gaan

U bent zo wonderschoon

naar U verlangt mijn hart

Ik hou van U en kijk U aan

en zie Uw liefelijke ogen als vlammend Vuur

Ze verwarmen mij zo diep van binnen.

Mijn Geliefde neem mij in Uw armen

en trek mij dicht tegen U aan.

Ik wil U zien mijn glanzend Licht

en horen naar uw woorden,

ja, Uw liefelijke stem …

en zachtkens laat Hij ze mij horen

Stromen beken, bron van leven.

dans met mij, mijn Schone

en draai met mij in het rond …

dans met mij door uw Hof

dans met mij mijn Zielsbeminde

dans met mij op Heilige grond.

Uw geur is zoet als liefdesappelen

Trekt mij dicht tegen U aan

Mijn Schone, ik ben van U

en U van Mij ..

ik laat U nooit meer gaan.

 

Jelly P.


Reacties

 

 
 
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
  
Romeinen 1 : 20-23
  
Ik zie veel mensen om me heen die God dienen naar hun zelfgemaakte beeld van God.
Ja, het beeld van God is terug gebracht naar een onvergankelijke God, Hij is gereduceerd en verlaagd naar menselijk niveau.
God is Heilig, Almachtig en vol schittering en luister en wij maken hem tot een godje die wij willen hebben en die doet wat wij willen en die ons lief moet hebben zoals wij geliefd willen worden. Want God is toch liefde …. 
God is ontzagwekkend en daar valt niet mee te spotten, Hij verdient ons respekt en onze eer, Hij alleen is waardig.
Hij die als mens naar deze wereld is gekomen om de zonde en de straf voor ons te dragen zodat wij eeuwig leven mochten hebben, Hij is vernederd voor ons opdat wij verhoogd zouden worden.
Hij is voor ons nedergedaald naar de lagere aardse gewesten, Hij is voor ons gestorven om ons te redden van de dood. Hij heeft satans macht verbroken, Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Jezus is overwinnaar.
Wie is als God, wie is Hem gelijk ??
Velen belijden Jezus met hun mond als Redder, Bevrijder als Heer en meester, maar door hun handelen en gesteldheid van hart hebben ze Hem verlaagd en doen gewoon wat ze zelf willen.
In de Bijbel zien we dat God alleen de mensen zijn vrienden noemt die voor Zijn Woord en tegenwoordigheid beven en Hem zonder aarzeling gehoorzamen ongeacht de prijs die zij daar voor moeten betalen.
Zo ontvangt God niet het ontzag en respekt dat Hem toekomt.
Was dat het geval dan zouden ze Hem allang gehoorzaamd en naar Hem geluisterd hebben want God heeft het beste met ons voor en geeft ons geen leefregels om ons te pesten maar voor ons eigen welzijn.
Velen hebben het Woord van God gefilterd door hun eigen manier van leven en van denken en vermengd met onze (valse) leerstellingen.
Hun beeld van Zijn heerlijkheid is gevormd volgens hun begrensde inzichten en is niet gebaseerd op zijn waarachtige beeld, zoals dat geopenbaard is in zijn levende Woord.
Velen onteren hier God mee.
Velen verdraaien de woorden van Jezus om zo een uitzondering voor zichzelf te rechtvaardigen.
God haat lauwe mensen en Hij spuugt ze gewoon uit.
Laten we ons bekeren en ons leven in Zijn Hand leggen en zeggen: “Heer ik geef U niet alleen mijn hart maar ik geef heel mijn leven aan U”.
En laten we  God vragen Zijn heilige vrees, de Geest van de vreze des Heren in ons hart uit te storten zodat Hij krijgt wat Hem toekomt, dat het respekt naar God weer hersteld zal worden en wij hem niet tekort doen en Zijn Naam weer grootmaken.
God is waardig en Hem komt toe alle eer, alle lof, alle aanbidding alle waardigheid, alle heerlijkheid, alle glorie en dank ja geef Hem alles wat Hem toekomt dat wat Hij verdient.
En de ganse aarde zal vervuld zijn van Zijn Heerlijkheid.
 
Lees meer...   (10 reacties)
 

 
 

Mijn Koning is zevenvoudig Koning ~ Hij is de Koning der Joden ~ Hij is de Koning van Israël ~ Hij is de Koning der Gerechtigheid ~ Hij is de Koning der eeuwen ~ Hij is de Koning der Hemelen ~ Hij is de Koning der ere ~ Hij is de Koning der koningen en de Here der heren - dat is mijn Koning!....
Kent u Hem al?
Mijn Koning is een oppermachtige Koning ~ geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten ~ Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen ~ Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten ~ Zijn Kracht kent geen zwakte ~ Hij is volkomen oprecht ~ Hij is voor eeuwig onwankelbaar ~ Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar ~ Hij is keizerlijk machtig ~ Zijn genade is onpartijdig.
Kent u Hem?
Hij is het meest spectaculaire fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien ~ Hij is de Zoon van God ~ Hij is de Redder van zondaars ~ Hij is het middelpunt van beschaving ~ Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk ~ Hij is hoog verheven en uniek ~ Hij is ongeëvenaard en weergaloos ~ Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur ~ Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie ~ Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek ~ Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie ~ Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst ~ Hij is het wonder van de eeuw. Ja dat is Hij ~ Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem kunt zeggen ~ Hij is als enige in staat een totale REDDER te zijn.... dus vraag ik... Kent U Hem vandaag?
Hij geeft de zwakke kracht ~ Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden ~ Hij leeft mee en Hij redt uit ~ Hij versterkt en ondersteunt ~ Hij beschermt en Hij leidt ~ Hij geneest de zieken ~ Hij reinigt melaatsen ~ Hij vergeeft zondaars ~ Hij spreekt schuldenaren vrij ~ Hij bevrijdt de gevangenen ~ Hij verdedigt de weerlozen ~ Hij zegent de jongeren ~ Hij dient de ongelukkige ~ Hij zorgt voor ouderen ~ Hij beloont de plichtsgetrouwen ~ Hij verheerlijkt de zachtmoedigen.
Ik vraag u: Kent u HEM???
DIT is mijn KONING! ~ Hij is de Koning!-
Hij is de sleutel tot kennis ~ Hij is de bron der wijsheid ~ Hij is de deur naar bevrijding ~ Hij is het pad naar de vrede ~ Hij is de weg tot gerechtigheid ~ Hij is de doorgang naar heiligheid ~ Hij is de poort naar heerlijkheid.... Kent u Hem?
Zijn ambt is veelvoudig ~ Zijn beloften zijn betrouwbaar ~ Zijn leven is onvergelijkbaar ~ Zijn goedheid kent geen grenzen ~ Zijn genade is voor eeuwig ~ Zijn liefde verandert nooit ~ Zijn Woord is afdoende ~ Zijn genade is genoeg ~ Zijn regering is rechtvaardig ~ Zijn juk is zacht en Zijn last is licht -
Ik zal willen dat ik Hem kon beschrijven! ~ Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja, Ja! ~ Hij is onbeschrijfelijk ~ Hij is GOD!
Hij is onbegrijpelijk ~ Hij is onoverwinnelijk ~ Hij is onweerstaanbaar! ~ Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten ~ Je kunt Hem niet van je afschudden ~ Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven ~ De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan ~ Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken ~ De getuigen konden niet in overeenstemming komen ~ Herodus kon Hem niet vermoorden ~ De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden! ~ Dat is mijn KONING!!!!
En van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid! Hoelang is dat? Voor eeuwig en eeuwig! Here God Almachtig. Zegt allen... amen

AMEN
 
Broeder Lockeridge (zie youtube)
twee dagen na deze proclamatie is hij door de Heer thuisgehaald.

Lees meer...   (1 reactie)

 

 

Exodus 33: v.a. vers 12
 
Mozes zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien.  
 
Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm. Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.
 
De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.
 
Exodus 34 : 6
 
 
En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des HEREN uit. De HERE ging aan hem voorbij en riep:
 
HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.
 
Lees meer...   (3 reacties)

 
Efeziërs 3:14-21  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
 
"En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven" (Johannes 17:22)
"opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make." (Efeziërs 3:16)
We hebben een rijke Vader. God is rijk aan heerlijkheid, onuitputtelijk rijk. Als gelovigen mogen we delen in die heerlijkheid, opdat we met kracht gesterkt worden door zijn Geest en opdat Christus door het geloof in onze harten mag wonen.
God is rijk aan heerlijkheid, zó rijk dat Hij oneindig veel meer doet dan wij bidden of beseffen.
Onze hemelse Vader is rijk aan heerlijkheid en Zijn wijsheid is veelkleurig; zó veelkleurig dat we alleen samen met alle heiligen, samen met alle gelovigen van alle tijden en plaatsen, de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus kunnen kennen. Geworteld en gegrond in de liefde.Lees meer...

 
Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur,
tot donkerheid, duisternis en stormwind,
tot het geklank van een bazuin
 en tot het geluid van een stem,
 bij het horen waarvan zij verzochten,
 dat niet verder tot hen gesproken werd; 
  want zij konden dit bevel niet dragen:
 Zelfs als een dier de berg aanraakt,
 zal het worden gestenigd.
 En zó ontzaglijk was het verschijnsel,
 dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.
 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion,
tot de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem, 
en tot tienduizendtallen van engelen,
 en tot een feestelijke en plechtige vergadering
 van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,
 en tot God, de Rechter over allen,
 en tot de geesten der rechtvaardigen,
 die de voleinding bereikt hebben,
 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, 
  en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. 
  Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst.
 Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen,
 die zijn godsspraak op aarde deed horen, 
  hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem,
 die uit de hemelen (spreekt).
 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen,
doch thans heeft Hij een belofte gegeven,
zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde,
maar ook de hemel doen beven.
Dit: nog eenmaal,
doelt op een verandering der wankele dingen als van iets,
dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.
Laten wij derhalve,
omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen,
 dankbaar zijn en hierdoor God vereren
 op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,
 want onze God is een verterend vuur.
 
 
 
 Hebreeën 12 v.a. 18.
 
Lees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl